Terms & Conditions ข้อตกลงและเงื่อนไข

Last updated: November 17th, 2017 (version 1)
ปรับปรุงล่าสุด: 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 1)

When using the hashbx.com, operated by HashBX Global Co. Ltd, you are agreeing in full to these terms and conditions.
เมื่อใช้ hashbx .com ซึ่งดำเนินการโดย HashBX Global Co. Ltd คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เต็มรูปแบบ

For the purpose of these terms, HashBX Co. Ltd. will be referred to as the “company” and all users of the company’s services shall be referred to as the “customer”.  The website operated by HashBX Co. Ltd. at https://hashbx.com, including all sub-sites and APIs will be referred to as the “website”.
สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ HashBX Co. Ltd. จะเรียกว่า "บริษัท” และผู้ใช้บริการทั้งหมดของ บริษัท จะเรียกว่า "ลูกค้า" เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย HashBX Co. Ltd. ที่ https://hashbx.com รวมถึงไซต์ย่อยและ API ทั้งหมดจะเรียกว่า "เว็บไซต์"

Risk Notice แจ้งความเสี่ยง

Crypto-currencies are not backed or value guaranteed by any financial institution; when purchasing crypto-currency the customer assumes all risk that they may become worthless in value.  Customers should research and consider the risks before trading any crypto-currencies.  The company makes absolutely no guarantee about the future value of the any currencies traded on our system.
สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับประกันโดยสถาบันการเงินใด ๆ เมื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลลูกค้าจะถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจกลายเป็นไร้ค่า ลูกค้าควรศึกษาและพิจารณาความเสี่ยงก่อนที่จะซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ บริษัท ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าในอนาคตของสกุลเงินที่ซื้อขายในระบบของเรา

Jurisdiction and Disputes เขตอำนาจศาลและข้อพิพาท

This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Thailand.
ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract or the breach, termination or invalidity thereof, shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Thailand Arbitration Center in force at the time, and shall be under the administration of THAC Thailand Arbitration Center.
ข้อพิพาทข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้หรือการฝ่าฝืนการเลิกจ้างหรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงนั้นจะถูกเรียกและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่สถาบันบังคับใช้อยู่ในขณะนั้นและ จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการไทย

No foreign currency exchange ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

The customer must agree never to exchange currencies purchased from the Website for any foreign currency other than Thai Baht.  The customer must also guarantee that any crypto-currency the customer sells at the Website have never been involved in exchange with any foreign currency other than Thai Baht.
ลูกค้าต้องยอมรับว่าไม่ได้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากเว็บไซต์ด้วยสกุลเงินต่างประเทศยกเว้นเงินบาท ลูกค้าต้องรับประกันด้วยว่าลูกค้าที่ขายสินค้าในเว็บไซต์นี้ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกเหนือจากเงินบาท

For national currency deposits the company will accept only Thai Baht; all deposits must involve only Thai Baht and no other foreign currencies. All Thai Baht deposits must originate within Thailand. Any deposits sent in other foreign currencies, or originating from outside Thailand, will be rejected and forfeited.
สำหรับเงินฝากสกุลเงินในประเทศ บริษัท จะรับเฉพาะเงินบาทเท่านั้น เงินฝากทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับเงินบาทเท่านั้นและไม่มีเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ เงินฝากสกุลเงินบาททั้งหมดต้องมาจากในประเทศไทย เงินฝากที่มีสกุลเงินต่างประเทศอื่นหรือที่มาจากต่างประเทศจะถูกปฏิเสธและริบ

Uninsured Deposits เงินฝากที่ไม่มีประกัน

Customer funds sent to the company are not insured by any insurance company, banking institution or government. These funds are backed only by the registered capitial of the company. Deposits held on the website should not be considered equivalent to a bank account. The company is not a bank, and website accounts are not bank accounts.เงินของลูกค้าที่ส่งไปยัง บริษัท ไม่ได้รับการประกันโดย บริษัท ประกันภัยสถาบันการธนาคารหรือรัฐบาลใด ๆ เงินทุนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนจดทะเบียนของ บริษัท เท่านั้น เงินฝากที่มีอยู่ในเว็บไซต์ไม่ควรถือเป็นบัญชีธนาคาร บริษัท ไม่ใช่ธนาคารและบัญชีเว็บไซต์ไม่ใช่บัญชีธนาคาร

No third party transfers ไม่มีการถ่ายโอนบุคคลที่สาม

All withdrawals made by the customer must be received directly by the customer. Deposits made to the customer's account must be initiated by the customer and come directly from the customer.
ลูกค้าต้องได้รับการถอนเงินโดยลูกค้าโดยตรง เงินฝากที่ทำกับบัญชีลูกค้าจะต้องเริ่มต้นจากลูกค้าและมาจากลูกค้าโดยตรง

Withdrawals to any person or company not listed as the owner of the customer account are prohibited.
การเบิกจ่ายให้กับบุคคลหรือ บริษัท ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าของบัญชีลูกค้าเป็นสิ่งต้องห้าม

No Pyramid / Ponzi / Cash Gifting / Lending / Money Games ไม่มีพีระมิด / ฉ้อโกง / ของขวัญเงินสด / ให้กู้ / Money Games

It is prohibited to directly or indirectly send or receive funds from or to any investment scheme, pyramid scheme, ponzi scheme, cash gifting, money donation scheme, money lending program or any other type of money game organization, group, website or scheme.
ห้ามมิให้ส่งหรือรับเงินจากหรือไปยังโครงการลงทุนใด ๆ โครงการพีระมิด, โครงการฉ้อโกง, โครงการมอบเงินสด, โครงการบริจาคเงิน, โครงการให้กู้ยืมเงินหรือองค์กรเกมประเภทกลุ่มเว็บไซต์หรือโครงการเงินประเภทอื่น ๆ

Any customer found to be engaged in any way with a money game, as an organizer or end user, will have their account immediately terminated.
ลูกค้าที่ถูกพบว่ามีส่วนร่วมในเกมการเงินใด ๆ ในฐานะผู้จัดการ หรือผู้ใช้ปลายทาง บัญชีถูกยกเลิกทันที

Eligibility สิทธิ์ในการใช้บริการ

In order to use any services provided by the company the customer must be at least 20 years old at the time of using any services. The customer must have full power and authority to enter into this agreement and in doing so will not violate any other agreement to which the customer is a party.
ในการใช้บริการใด ๆ ของ บริษัท ลูกค้าต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีในขณะที่ใช้บริการใด ๆ ลูกค้าต้องมีอำนาจเต็มอัตราและมีอำนาจในการทำข้อตกลงนี้และจะไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงอื่นใดที่ลูกค้าเป็นฝ่ายเข้าร่วม

Website Account บัญชีเว็บไซต์

Customers are limited to creating only one account on the website.
ลูกค้า สามารถสร้างบัญชีในเว็บไซต์ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น

In order to engage in any trades via the Website, the customer must create an account and provide any requested information; including any additional information requested beyond fields listed on the standard sign-up forms.
ในการเข้าร่วมธุรกิจใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ลูกค้าต้องสร้างบัญชีและแจ้งข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ร้องขอนอกเหนือจากช่องที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาตรฐาน

When the customer creates an account, they must agree to: (a) create a strong password that is not used for any other website or online service; (b) provide accurate and truthful information; (c) maintain and promptly update the customer account information; (d) maintain the security of the account by protecting the password and restricting access to the account; (e) promptly notify the company if the customer discovers or otherwise suspect any security breaches related to the account; and (f) take responsibility for all activities that occur under the customer's account and accept all risks of any authorized or unauthorized access to the customer's account
เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีผู้ใช้ต้องยอมรับ: (ก) สร้างรหัสผ่านที่รัดกุมซึ่งไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือบริการออนไลน์ (ข) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง (c) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัญชีลูกค้าอย่างทันท่วงที (ง) รักษาความปลอดภัยของบัญชีด้วยการปกป้องรหัสผ่านและ จำกัด การเข้าถึงบัญชี (จ) แจ้งให้ บริษัท ทราบทันทีหากลูกค้าพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของลูกค้าและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

The company may shut down and return funds for any account at the sole discretion of the company. The company reserves the right to temporarily deny access to some or all customer accounts at any time.
บริษัท อาจปิดกิจการและคืนเงินทุนสำหรับบัญชีใด ๆ ภายใต้ดุลพินิจของ บริษัท บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา

Trading การค้าขาย

Trades are considered final and binding at the time the trade is executed and balances are credits to the accounts of the trading parties.
การซื้อ-ขายถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในขณะที่การซื้อ-ขายสำเร็จและยอดคงเหลือเป็นเครดิตในบัญชีของคู่ค้า

Open orders placed on the order book have no guarantee of fulfillment until a trade is executed. Open orders can be remove from the order book at any time at the sole discretion of the company.
การตั้งการซื้อ-ขายที่เปิดอยู่ในตารางการซื้อ-ขายไม่มีการรับประกันความสำเร็จจนกว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้น การตั้งการซื้อ-ขาย แบบเปิดสามารถถูกลบออกจากตารางการซื้อ-ขายได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท

The company offers order cancellations as a courtesy only and makes no guarantee that an order can be ccanceled once it has been placed.
บริษัท ขอเสนอการยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายโดยความอนุเคราะห์เท่านั้น และไม่รับประกันว่าจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายได้ เมื่อคำสั่งซื้อ-ขายถูกวางไว้แล้ว

The company reserves the right to halt trading at any time at the sole discretion of the company. Or if the company find out that there is something wrong with the customer account which create damage or defraud , The company reserve the right to freeze the account for investigation and if we found out that there is a defraud , The company have the right to revoke the account from the system and the customer have to compensate for all the damage cost to the company or the customer twill have their account immediately terminated.
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการซื้อขายเมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของ บริษัทหรือหากมีการพบเห็นความผิดปกติ ของบัญชีของสมาชิกท่านใดที่พยายามสร้างความเสียหาย หรือเข้าข่ายฉ้อโกง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะอายัดบัญชีเพื่อตรวจสอบ และหากพบว่ามีการฉ้อโกงจริง บริษัทสามารถเพิกถอนบัญชีออกจากระบบ และสมาชิกต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นย้อนหลังทั้งหมดในฐานะผู้จัดหรือผู้ใช้ปลายทางจะมีบัญชีถูกยกเลิกทันที

Customer Errors ข้อผิดพลาดของลูกค้า

The company will not be held responsible for any errors made the customer, this includes but is not limited to, errors in entering trade prices, errors in requested withdrawal addresses, errors in deposit transactions.
บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ทำให้ลูกค้าซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดในการป้อนราคาทางการค้า, ข้อผิดพลาดในการขอถอน, การร้องเรียนข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมเงินฝาก

Digital payment networks เครือข่ายการชำระเงินแบบดิจิตอล

The company will take no responsibility for errors arising from within external digital payment networks or protocols. Such as, but not limited to, customer deposit transactions stuck due to insufficient fee or customer's holdings becoming devalued due to hard fork or disintegration of the network.
บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากภายในหรือ ภายนอก ระบบการชำระเงินแบบดิจิตอลหรือโปรโตคอล เช่นแต่ไม่จำกัด การนำฝากธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอหรือ การถือครองของลูกค้ามีมูลค่าลดลงเนื่องจากการแตกตัวครั้งใหญ่ หรือการแยกส่วนของระบบ

Crypto-currency Hard Forks การแตกตัวของสินทรัพย์ดิจิทัล

In the event that a crypto-currency supported by the website experiences a forking event that causes the currency to be split, then the company will choose at their own discretion which version chain of the split currency will be offered to the customer. The company will strive to select the version of the split with the highest support from the original developers and the highest trading value; however this is not guaranteed.
ในกรณีที่สกุลเงินดิจิทัล ที่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์ประสบกับเหตุการณ์แตกตัว ซึ่งทำให้สกุลเงินถูกแบ่งออก โดยบริษัทจะเลือกตามดุลพินิจของตนเองว่า จะนำเสนอเวอร์ชันของสกุลเงินใดให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะเลือกรุ่นของการแบ่งโดยได้รับการสนับสนุนสูงสุดจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมและมูลค่าการซื้อขายสูงสุด แต่นี้ไม่ได้เป็นการรับประกัน

The customer will be entitled to the number of tokens within their recorded website balance from the forked chain chosen by the company. The customer will not be entitled to tokens from multiple currency versions.
ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับจำนวนโทเค็นภายในยอดเงินคงเหลือที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขาจากการแตกตัวในระบบตามสกุลเงินที่ บริษัท เลือกไว้ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับโทเค็นจากสกุลเงินหลายสกุล

If the customer wishes to select their own currency version or receive tokens in multiple versions they must withdraw their entire balance at least 48 hours prior to the forking event.
หากลูกค้าต้องการเลือกเวอร์ชันสกุลเงินของตนเองหรือได้รับโทเค็นในหลายเวอร์ชันต้องถอนยอดคงเหลือทั้งหมดอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเกิดการแตกตัว

Taxes ภาษี

It is the customer's responsibility to determine what, if any, taxes apply to the trades you complete via the Website, and it is the customer's responsibility to report and remit the correct tax to the appropriate tax authority. The customer agrees that the company is not responsible for determining whether taxes apply to the customer's trades or for collecting, reporting, withholding or remitting any taxes arising from any trades.
เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการพิจารณาว่า, ถ้ามี, การชำระภาษีจากการซื้อ-ขายที่คุณทำผ่านเว็บไซต์, และเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการรายงานและส่งภาษีที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสม ลูกค้ายอมรับว่า บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อการพิจารณา การชำระภาษีการซื้อ-ขายของลูกค้า หรือเพื่อรวบรวม, รายงาน, การหัก ณ ที่จ่ายหรือการส่งภาษีใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อ-ขายใด ๆ

Verification การตรวจสอบ

The company may at any time require verification information from the customer in order to continue using services provided by the company. This verification information may include, but is not limited to, customer name, address, date of birth, scan of government ID, address verification documents.
บริษัท อาจขอข้อมูลการยืนยันจากลูกค้าเพื่อขอใช้บริการของ บริษัท ได้ตลอดเวลา ข้อมูลการยืนยันนี้อาจรวมถึง ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, การสแกนบัตรประจำตัวประชาชนและ เอกสารการตรวจสอบที่อยู่

Withdrawals การถอนเงิน

The company will not be held responsible for any loses resulting from the rejection or mishandling of fund transfers by the customer's 3rd party financial institution or network.
บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจากการปฏิเสธหรือผิดพลาดในการโอนเงินจากสถาบันการเงินหรือเครือข่ายของบุคคลที่สามของลูกค้า

All Withdrawals are Final การถอนเงินทั้งหมดเป็นขั้นสุดท้าย

All withdrawals; including standard withdrawals, wallet sends, withdraw to email, or any other method is removing funds from the website are final and cannot be reversed. hashbx.com takes no responsibility for incorrect addresses, accounts numbers or email addresses entered by the user.
ถอนเงินทั้งหมด; รวมทั้งการถอนเงินมาตรฐาน, ส่งผ่านกระเป๋าสตางค์, การถอนโดยส่งผ่านอีเมล หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการลบเงินทุนออกจากเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถย้อนกลับได้ hashbx.com ไม่รับผิดชอบต่อ, ที่อยู่, หมายเลขบัญชี หรือที่อยู่อีเมล ที่กรอกโดยผู้ใช้งาน

In the case of withdrawals to email; if the withdrawal is unclaimed by the email recipient after 2 weeks, the withdrawal amount will be returned to the sender.
ในกรณีที่ถอนเงินโดยส่งผ่านอีเมล หากการถอนดังกล่าวไม่มีการอ้างสิทธิ์โดยผู้รับอีเมลหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์จำนวนเงินที่ถอนจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง

HashBX Wallet Trading การซื้อ-ขายภายใน HashBX

Trade spending is a highly EXPERIMENTAL beta, use only with small balance accounts, HashBX will not reverse any trades created by the trade spending.
การใช้กระดานการซื้อ-ขาย เป็นระบบเบต้าทดลองขั้นสูง โดยใช้เฉพาะกับบัญชียอดเงินมีจำนวนน้อยเท่านั้น HashBX จะไม่เปลี่ยนค่าการซื้อ-ขายใด ๆ ที่เกิดภายในการดานการซื้อ-ขาย

All trades are final and BX takes no responsibility for weaker than expected trade rates.
การซื้อขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและ HashBX ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลดอัตราการซื้อ-ขาย

ERC20 Token Disclaimer

ERC20 tokens are digital units issued via contracts deployed on the Ethereum blockchain. ERC20 tokens will derive their value from the backing of their third-party issuer.
โทเค็น ที่สร้างอยู่บน ระบบERC20 เป็นหน่วยดิจิทัลที่ออกผ่านสัญญาที่ติดตั้งบน Ethereum blockchain โทเค็น ERC20 จะถูกกำหนดราคาของพวกเขาจากการสนับสนุนของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ออก Token

The company makes absolutely no guarantees or assurances related to the ERC20 tokens.
บริษัท ไม่มีการค้ำประกันหรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น ERC20

ERC20 should be considered high risk - these risks include but are not limited to:
ERC20 ควรที่จะตระหนักถึงมีความเสี่ยงสูง - ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

 • Behavior of the underlying ERC20 token contract: the contract may contain code that causes the tokens held by the customer and/or company to decrease in quantity, or to be transferred away from the customer and/or company.
  พฤติกรรมของสัญญาอนุญาตโทเค็น ERC20 ต้นแบบ: สัญญาอาจมีรหัสที่เป็นสาเหตุให้โทเค็นที่ลูกค้าและ / หรือ บริษัท มีไว้ นั้นลดปริมาณหรือจะถูกโอนย้ายจากลูกค้าและ / หรือ บริษัท
 • Behavior of the third-party token backer: through action or inaction the party associated with issuing or providing value to the token may cause the value of the token to decrease and/or become worthless.
  พฤติกรรมของผู้สนับสนุนโทเค็นของบุคคลที่สาม: โดยการกระทำหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหรือให้มูลค่ากับโทเค็นอาจทำให้ค่าโทเค็นลดลงและ / หรือกลายเป็นไร้ค่า

The customer takes complete responsibility for any losses either in token quantity and/or token value; including while the company has custody of the tokens.
ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งในปริมาณโทเค็นและ / หรือค่าโทเค็น รวมทั้งในขณะที่ บริษัท มีการอารักขาของโทเค็น

Acceptable Use การใช้งานที่ยอมรับได้

When accessing or using the Website, the customer agrees to not violate any law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort, and the customer is solely responsible for their conduct while using the Website. Without limiting the generality of the foregoing, the customer must agree not to agree not to:
เมื่อเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ลูกค้าตกลงที่จะไม่ละเมิดกฎหมายสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือกระทำการละเมิดและลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนในขณะใช้งานเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องตกลงที่จะไม่ยินยอมที่จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่มีการจำกัดความดังกล่าวข้างต้น:

 • Use the Website in any manner that could interfere with, disrupt, negatively affect or inhibit other users from fully using the Website, or that could damage, disable, overburden or impair the functioning of the Website in any manner;
  ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่อาจรบกวนการรบกวนส่งผลเสียหรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่น ๆ จากการใช้เว็บไซต์อย่างเต็มที่หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายปิดทับหรือทำให้เสียการทำงานของเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ
 • Use our Website to pay for, support or otherwise engage in any illegal gambling activities; fraud; money-laundering; or terrorist activities; or other illegal activities;
  ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจ่ายเงินสำหรับการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายใด ๆ การฉ้อโกง การฟอกเงิน; หรือกิจกรรมการก่อการร้าย หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
 • Use any robot, spider, crawler, scraper or other automated means or interface not provided by the Company to access the Website or to extract data;
  ใช้หุ่นยนต์, แมงมุม, ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล, เครื่องขูดหรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ หรือส่วนติดต่อที่ บริษัท ไม่ได้ให้บริการเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือดึงข้อมูล
 • Use or attempt to use another user's account without authorization;
  ใช้หรือพยายามใช้บัญชีของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • Attempt to circumvent any content filtering techniques the company may employ, or attempt to access any service or area of the Website that the customer is not authorized to access;
  พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเทคนิคการกรองเนื้อหาใด ๆ ที่ บริษัท อาจจ้างหรือพยายามเข้าถึงบริการหรือพื้นที่ใด ๆ ของเว็บไซต์ที่ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
 • Develop any third-party applications that interact with the Website without the Company's prior written consent;
  พัฒนาแอ็พพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ก่อน
 • Provide false, inaccurate, or misleading information; and
  ให้ข้อมูลที่ผิด, ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด และ
 • Encourage or induce any third party to engage in any of the activities prohibited under this Section.
  กระตุ้นหรือกระตุ้นให้บุคคลที่สามเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องห้ามตามมาตรานี้

Indemnity การชดใช้ค่าเสียหาย

The customer agrees to indemnify, defend, and hold harmless the company, its affiliates and its and their respective owners, investors, contractors, officers, directors, members, managers, partners, shareholders, licensors, suppliers, customers, employees, agents, third-party advertisers, technology providers and service providers from and against any loss, damage, cost, or liability (including, reasonable attorneys' fees) resulting from or relating in any way to a third-party claim, demand, action or proceeding that arises out of this Agreement or the Website, including but not limited to in relation to: (a) your use, non-use or misuse of, or connection to the Website, the Services and any Content (including without limitation your Content and any third party Content) forming part of the Website;
ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย, แก้ต่างและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทหรือ บริษัทในเครือและ เจ้าของและนักลงทุน, ผู้รับเหมา, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, สมาชิก, ผู้จัดการ, หุ้นส่วน, ผู้ถือหุ้น, ผู้รับอนุญาต, ผู้จัดหา, ลูกค้า, พนักงาน, ตัวแทน, ตัวแทนบุคคลที่สาม (รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ ต่อการอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ต่อข้อเรียกร้อง,การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้หรือในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเกี่ยวกับ: (ก) การใช้งานของลูกค้า, การไม่ใช้หรือการใช้ในทางที่ผิด หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บริการและเนื้อหาใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาของคุณและบุคคลที่สาม Party Content) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์

Anti-Money Laundering (AML) การต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

It is expressly prohibited for the customer to utilized their account for the purpose for cleaning money, hiding money, in any way attempting to obscure the source of funds, or attempting to circumvent financial regulations or restrictions.
ห้ามมิให้ลูกค้าใช้บัญชีของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน, การซ่อนเงินด้วยวิธีการใด ๆ ในการพยายามปิดบังแหล่งเงินทุนหรือพยายามหลีกเลี่ยงกฎระเบียบทางการเงินหรือข้อห้าม

The company will actively analyze customer account activity for any signs of money laundering; any customer whom, in the opinion of the company, has the appearance of involvement in money laundering activities will have their account terminated.
บริษัท จะวิเคราะห์กิจกรรมบัญชีลูกค้าอย่างจริงจังเพื่อหาสัญญาณการฟอกเงิน ลูกค้าผู้ใดในความเห็นของ บริษัท มีลักษณะของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงิน บัญชีของพวกเขาถูกยกเลิก

Information Privacy ข้อมูลส่วนบุคคล

When legally obligated, the company will provide customer information to Thai government agencies upon legal request, court order or presentation of warrant, or written police request.
เมื่อมีภาระผูกพันทางกฎหมาย บริษัท จะให้ข้อมูลลูกค้าแก่หน่วยงานรัฐบาลไทยตามคำร้องขอตามกฎหมายคำสั่งศาลหรือการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากตำรวจ

The HashBX Co. Ltd. reserves the right to change these terms at any time without prior notice or notification of the changes.
บริษัท HashBX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลง